BẢNG GIÁ HÀNG GÀ RÁN & KHOAI TÂY 

 

STT Tên sản phẩm NPP 120kg Đại lý 1 – 80kg Đại lý 3 – 40kg Đại lý 3 – 20kg Đại lý 4 – 10kg Quy cách
1 Cánh gà rán 99 (1,3kg/gói) Liên hệ 164.000 164.000 165.000 165.000 10 cái/gói
2 Cánh gà rán 99 (5kg/gói) Liên hệ 648.000 648.000 650.000 650.000 40-45 cái/gói
3 Cánh gà rán Liên hệ 108.000 110.000 112.000 115.000 Gói 10 cái
4 Đùi gà 99 (1,3 kg/gói) Liên hệ 177.000 177,000 178,000 178,000 10 cái/gói
5 Đùi gà 99 (5kg/gói) Liên hệ 702,000 704,000 704,000 704,000 40-45 cái
6 Đùi gà rán 1,2 kg Liên hệ 107,000 109.000 112.000 113.000 10 cái
7 Đùi gà rán 1,5kg Liên hệ 117,000 120,000 123,000 125,000 10 cái
8 Khoai tây Hyfun  Liên hệ 34,000 36,000 38,000 42,000 1 kg/gói
9 Khoai tây Hyfun Crincle Cut Liên hệ 36,000 38,000 41,000 44,000 1kg/gói
10 Khoai tây  Hotatoes  Liên hệ 34,000 36,000 38,000 42,000 1kg/gói
11 Khoai tây Hotatoes Crincle Cut Liên hệ 36,000 38,000 41,000 44,000 1 kg/gói
12 Khoai tây Mỹ Finest Liên hệ 110,000 112,000 116,000 120,000 2 kg/gói

 

0901 303 468